Tehnica Si Tactica Criminalistica Emilian Stancu

Tehnica Si Tactica Criminalistica Emilian Stancu

Criminalistica. Elemente de tehnica si de tactica a investigarii penale – Emilian Stancu, Adrian Cristian Moise, Criminalistica. Elemente de tehnica si de